Cheers Organizing
Home   |   Over Cheers Organizing   |   Contact

Algemene voorwaarden Cheers Organizing

ALGEMENE VOORWAARDEN Cheers Organizing

 

TOEPASSELIJKHEID
Artikel 1
a. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en verleende opdrachten.
b. Onder 'aanvrager/opdrachtgever' wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon die met Cheers Organizing een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten.
c. Een verwijzing door aanvrager/opdrachtgever naar eigen inkoop- of andere voorwaarden - waar ook vermeld - wordt niet aanvaard, behoudens het geval Cheers Organizing schriftelijk uitdrukkelijk deze afwijkende voorwaarden heeft aanvaard.

 

OPDRACHTUITVOERING
Artikel 2
a. Cheers Organizing baseert zijn offertes op de gegevens die de 'aanvrager/opdrachtgever' aan Cheers Organizing heeft verstrekt. De 'aanvrager/opdrachtgever' staat ervoor in dat zij Cheers Organizing alle relevante informatie heeft doen toekomen voor de opzet en uitvoering van de opdracht. Cheers Organizing zal zich inspannen de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
b. Cheers Organizing zal de opdracht vanuit een professionele, onafhankelijke opstelling uitvoeren. Cheers Organizing treedt indien gewenst met de opdrachtgever in overleg over de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.
c. De aanvrager/opdrachtgever zorgt ervoor dat alle documenten en gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig in het bezit van Cheers Organizing zijn.
d. De aanvrager/opdrachtgever kan derden niet bij de opdracht betrekken, dan na overleg met Cheers Organizing.

 

OFFERTES, AANBIEDINGEN, OVEREENKOMSTEN
Artikel 3
a. Alle eerste schriftelijke aanbiedingen, voorstellen, concepten en offertes van Cheers Organizing zijn vrijblijvend, zolang deze niet zijn aanvaard en ondertekend. Na het uitbrengen van aanbiedingen en/of concepten door Cheers Organizing volgt een opdrachtbevestiging. Indien deze aanvaard en ondertekend wordt door de aanvrager/opdrachtgever is de opdracht definitief en zal Cheers Organizing tot verdere uitvoering van de opdracht overgaan.
b. Op de voorstellen van Cheers Organizing berust auteursrecht en ieder ander recht van intellectuele eigendom. Indien een voorstel van Cheers Organizing wordt overgenomen maar men dit voorstel door een andere partij dan Cheers Organizing wil laten uitvoeren, dan zal het auteursrecht, tenzij anders overeen gekomen, moeten worden afgekocht. Hiervoor geldt een tarief van 75% van de prijsindicatie die vernoemd staat op de betreffende aanbieding, het voorstel, het concept of de offerte.
c. Bij alle samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering c.q. uitvoering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

 

TARIEVEN EN KOSTEN VAN DE OPDRACHT
Artikel 4
a. Alle Cheers Organizing prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
b. De prijzen zijn gebaseerd op kostprijzen, die gelden op het moment van aanbieding. Een tussentijdse verhoging van het niveau van lonen, materialen, vervoerskosten, assurantiepremies, fiscale lasten, invoerrechten, valutakoersen en andere door Cheers Organizing te maken kosten, zullen aan de aanvrager/opdrachtgever worden doorberekend.
c. Het in het vorige lid bepaalde geldt eveneens indien deze kostprijsverhogende factoren ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst voorzienbaar waren.
d. Bij een aanbieding, voorstel, concept of offerte wordt er door Cheers Organizing een prijsindicatie afgegeven. Bij een opdrachtbevestiging wordt een vastgestelde prijs afgegeven.
Een verhoging van de vastgestelde prijs in de opdrachtbevestiging ten opzichte van de prijsindicatie genoemd in aanbieding, voorstel, concept of offerte kan veroorzaakt worden door o.a. tussentijdse verhoging van niveau van lonen, materialen, vervoerskosten, assurantiepremies, fiscale lasten, invoerrechten, valutakoersen en andere te maken extra kosten.
e. Het aantal deelnemers aan een activiteit wordt door de aanvrager/opdrachtgever aan Cheers Organizing doorgegeven, uitgaande van deze informatie worden de aanbiedingen, concepten en offertes van Cheers Organizing opgesteld. Na het aanvaarden en ondertekenen van de opdrachtbevestiging wordt er in de uitvoering van de opdracht uitgegaan van dat aantal opgegeven deelnemers. Dat betekent dat alle deelnemers die vooraf zijn aangegeven in rekening gebracht worden. Indien het uiteindelijke aantal deelnemers op het moment van uitvoeren van de opdracht minder blijkt te zijn dan het opgegeven (en op de opdrachtbevestiging vermelde) aantal deelnemers, zal dat dus extra kosten met zich meebrengen. Deze extra kosten komen volledig voor rekening van de aanvrager/opdrachtgever.


VERTEGENWOORDIGING
Artikel 5
1. Indien ter uitvoering van de opdracht het noodzakelijk is om in naam van de aanvrager/opdrachtgever contracten met derden te sluiten om de opdracht uit te voeren, kan tussen de opdrachtgever en Cheers Organizing worden overeengekomen, dat Cheers Organizing een zodanige overeenkomst als vertegenwoordiger van de opdrachtgever sluit. In dat geval worden de kosten in mindering gebracht op de overeengekomen prijs. Cheers Organizing is dan wel gerechtigd om een vergoeding voor deze vertegenwoordiging in rekening te brengen.
2. Indien de aanvrager/opdrachtgever het sluiten van een overeenkomst met een derde buiten de opdracht heeft gehouden, kan tussen partijen hetzelfde als in lid 1 bepaald worden overeengekomen, met dien verstande dat de met die derde overeengekomen prijs in dat geval niet in mindering komt op de met Cheers Organizing overeengekomen prijs.

 

OPDRACHT VERZWARING
Artikel 6
Verrekening van extra kosten tengevolge van een opdracht verzwaring vindt plaats:
1. Ingeval van verzwaring tengevolge van de opdracht dan wel de voorwaarden van uitvoering:
2. Ingeval van aanwijzingen door of vanwege de overheid, op grond wettelijke voorschriften of beschikkingen, ook in het geval Cheers Organizing deze bij het sluiten van de overeenkomst had moeten kennen.

 

BETALING
Artikel 7
a. Alle betalingen dienen contant te geschieden, tenzij levering geschiedt op rekening.
Bij ondertekening van de opdrachtbevestiging dient, tenzij anders is overeengekomen, 25% van het totale bedrag als voorschot vooruitbetaald te worden. Hiervoor ontvangt de aanvrager/opdrachtgever een factuur die binnen 8 kalenderdagen na factuurdatum op een door Cheers Organizing aan te wijzen bank- of girorekening dient te worden overgemaakt.
Twee maanden voor uitvoering van de opdracht ontvangt de aanvrager/opdrachtgever nog eens een factuur van 50% van het totale bedrag. Ook deze dient, tenzij anders overeengekomen, binnen 8 kalenderdagen na factuurdatum op een door Cheers Organizing aan te wijzen bank- of girorekening worden overgemaakt.
De resterende 25%, en eventueel overeengekomen meerwerk die ontstaan is tussen het ondertekenen van de opdrachtbevestiging en het afronden van de uit te voeren opdracht, wordt door Cheers Organizing aan aanvrager/opdrachtgever binnen 8 kalenderdagen na het uitvoeren van de opdracht gefactureerd. Deze laatste betaling dient tevens, tenzij anders overeengekomen, binnen 8 kalenderdagen na factuurdatum op een door Cheers Organizing aan te wijzen bank- of girorekening worden overgemaakt.
Indien de aanvrager/opdrachtgever het gehele bedrag pas na levering zal voldoen zal Cheers Organizing een bankgarantie of waarborg bedingen en 2% voorfinancieringskosten in rekening brengen of indien deze kosten hoger zijn, de werkelijke financieringskosten.
b. Indien de aanvrager/opdrachtgever met de betaling in gebreke blijft, is Cheers Organizing gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot het moment waarop het verschuldigde bedrag is voldaan.
c. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van Cheers Organizing op vergoeding van kosten, schaden en interesten onverlet.
d. Alle betalingen dienen te geschieden zonder schuldvergelijking. Aanvrager/opdrachtgever mag om generlei reden zijn betalingen opschorten.

 

RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM
Artikel 8
1. Het auteursrecht en ieder ander recht van intellectuele eigendom met betrekking tot door of in opdracht van Cheers Organizing vervaardigde en/of geleverde producten en werken, ook indien deze op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit het verlenen van diensten of uitvoeren van werkzaamheden, komen toe aan Cheers Organizing, alsmede op alle voorlopige en definitieve concepten, ontwerpen en prototypen, die uit een opdracht voortvloeien.

 

RISICO
Artikel 9
1. Het door Cheers Organizing verrichte en/of geleverde is met ingang van het tijdstip van verrichting en/of levering voor risico van aanvrager/opdrachtgever.
2. Aanvrager/opdrachtgever is aansprakelijk voor alle risico’s, voor ontvreemding, vervuiling, brand en/of beschadiging van onze goederen en materialen en die van de bezoekers, zodra deze zich op de uit te voeren locatie bevinden.

 


IN GEBREKE BLIJVEN VAN DE AANVRAGER/OPDRACHTGEVER
Artikel 10
a. Indien de aanvrager/opdrachtgever met de betaling van hetgeen hij ingevolge de overeenkomst aan Cheers Organizing verschuldigd is, in gebreke blijft, is hij daarvoor de wettelijke handelsrente, ingaande op de vervaldag, verschuldigd.
b. Cheers Organzing is na verloop van veertien dagen na de vervaldag bevoegd tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde, mits hij de aanvrager/opdrachtgever schriftelijk in gebreke heeft gesteld. Indien Cheers Organizing tot invordering overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de aanvrager/opdrachtgever. Cheers Organizing is gerechtigd, maar niet verplicht, deze te fixeren op 10% van de verschuldigde hoofdsom.

 

PERSONEEL
Artikel 11
a. Cheers Organizing kan, na overleg met de aanvrager/opdrachtgever, oproepkrachten en- bedrijven inschakelen, of de omvang of samenstelling ervan wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is.
b. De aanvrager/opdrachtgever mag noch tijdens de uitvoering van de opdracht noch binnen een jaar na beëindiging daarvan personeel ingezet door Cheers Organizing in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen dan in overleg met de wederpartij.

 

VERPLICHTINGEN VAN Cheers Organizing
Artikel 12
a. Cheers Organizing is gehouden de werkzaamheden goed en deugdelijk conform de eisen van goed vakmanschap en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.
b. De opdracht uitvoering en daarmee verband houdende werkzaamheden vallen onder de verantwoording van Cheers Organizing met ingang van de datum van schriftelijke acceptatie van de offerte/opdrachtbevestiging tot en met de dag waarop de opdracht is voltooid.
c. Cheers Organizing wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van de werkzaamheden van belang zijnde voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van overeenkomst gelden.

 

AANSPRAKELIJKHEID VAN Cheers Organizing
Artikel 13
a. Cheers Organizing vrijwaart de aanvrager/opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van de werkzaamheden is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handeling van Cheers Organizing of van degene voor wie hij ingevolge artikel 6:169 e.v. BW aansprakelijk is.
b. Cheers Organizing is niet aansprakelijk voor toegebrachte schade welke het gevolg is van een tekortschieten door de aanvrager/opdrachtgever in het verstrekken van relevante informatie.
c. Cheers Organizing is niet aansprakelijk schade ten gevolge van door de aanvrager/opdrachtgever of in diens opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden.

 

INGEBREKE BLIJVEN Cheers Organizing
Artikel 14
a. Indien Cheers Organizing zijn verplichtingen ter zake van de uitvoering van de opdracht niet nakomt, kan de aanvrager/opdrachtgever hem per aangetekende brief sommeren zo spoedig mogelijk de uitvoering na te komen.
b. De aanvrager/opdrachtgever is bevoegd de opdracht door een derde te doen uitvoeren respectievelijk voortzetten, indien Cheers Organizing na verloop van zeven dagen na ontvangst van de in het voorgaande lid bedoelde brief in gebreke blijft. Cheers Organizing is dan gehouden tot betaling van de eventuele meerprijs, de extra gemaakte kosten en de schaden, ontstaan door vertraging.

 

VERPLICHTINGEN VAN DE AANVRAGER/OPDRACHTGEVER
Artikel 15
1. De aanvrager/opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de werkzaamheden van Cheers Organizing behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van de werkzaamheden daarvan geen vertraging ondervindt.

 

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANVRAGER/OPDRACHTGEVER
Artikel 16
a. Indien de aanvang of de voortgang van de werkzaamheden wordt vertraagd door factoren, waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Cheers Organizing voortvloeiende schade en kosten door de opdrachtgever te worden vergoed.
b. De aanvrager/opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen en
materialen, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
c. Indien materialen of werkkrachten die de aanvrager/opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, of door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben dan wel ongeschikt voor het beoogde gebruik blijken te zijn, is de aanvrager/opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.

 

GEWIJZIGDE OMSTANDIGHEDEN
Artikel 17
1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt, dat de werkzaamheden of een onderdeel daarvan, door een niet aan Cheers Organizing te wijten oorzaak, slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, dient Cheers Organizing hierover met de aanvrager/opdrachtgever in overleg te treden.
2. Cheers Organizing wijst de aanvrager/opdrachtgever daarbij op de financiële consequenties. De overeengekomen gewijzigde uitvoering wordt als meer en/of minder werk verrekend.

 

OVERMACHT
Artikel 18
a. Wordt de uitvoering van het project onmogelijk door dat het aan het project ten grondslag liggend doel naar redelijkheid niet meer te realiseren is, zonder dat dit aan Cheers Organizing kan worden toegerekend, dan is laatstgenoemde gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten. In geval van opzet of grove schuld van de aanvrager/opdrachtgever is Cheers Organizing gerechtigd tot een bedrag overeenkomstig de totale som van de opdracht.

 

SCHORSING EN BEEINDIGING VAN HET PROJECT IN ONVOLTOOIDE STAAT
Artikel 19
a. De aanvrager/opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van de werkzaamheden in zijn geheel of voor een gedeelte te schorsen. Van zijn voornemen tot schorsing brengt de aanvrager/opdrachtgever Cheers Organizing bij aangetekend schrijven op de hoogte. Voorzieningen, die Cheers Organizing ten gevolge van de schorsing moet treffen worden als meerwerk verrekend. Schade, die Cheers Organizing ten gevolge van de schorsing lijdt, dient te worden vergoed.
b. Indien de schorsing langer dan veertien dagen duurt, kan Cheers Organizing bovendien vorderen, dat haar evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van de werkzaamheden wordt gedaan; daarbij wordt rekening gehouden met reeds bestelde materialen en gereserveerde werkkrachten.
c. De aanvrager/opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Van zijn voornemen tot opzegging brengt de aanvrager/opdrachtgever Cheers Organizing bij aangetekend schrijven op de hoogte. Cheers Organizing heeft in dat geval recht op de conform de offerte begrote declaratiekosten, vermeerderd met de als gevolg van de niet voltooiing geleden schade en verminderd met de door de eerdere beëindiging bespaarde kosten. Over hetgeen de aanvrager/opdrachtgever uit dezen hoofde verschuldigd is, dient Cheers Organizing een gespecificeerde eindafrekening in.

 

OVERDRAAGBAARHEID
Artikel 20
1. Het is aanvrager/opdrachtgever niet toegestaan zijn rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit de met Cheers Organizing gesloten overeenkomst over te dragen.
2. Overdracht van rechten en/of verplichtingen is alleen mogelijk nadat aanvrager/opdrachtgever Cheers Organizing hiervan op de hoogte heeft gesteld en uitdrukkelijke schriftelijke instemming heeft verkregen van Cheers Organizing.

 

GESCHILLEN
Artikel 21
a. Mochten er zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal naar een, voor beide partijen redelijke en billijke, oplossing worden gezocht.
b. Mochten geschillen, niet conform het voorgaande lid kunnen worden beslecht, dan zal ter keuze van de meest gerede partij, het geschil aan de rechter worden voorgelegd.

 

VERTROUWELIJKHEID
Artikel 22
Cheers Organizing is verplicht tot geheimhouding van alle door de aanvrager/opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie en gegevens. Cheers Organizing zal verder in het kader van de verstrekte opdracht alle mogelijke maatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cheers Organizing, geen mededelingen aan derden doen over de aanpak en werkwijze van Cheers Organizing.

 

OVERIGE BEPALINGEN
Artikel 23
In onderling overleg kan van deze leveringsvoorwaarden worden afgeweken, bij schriftelijke, door Cheers Organizing en aanvrager/opdrachtgever getekende, overeenkomst.
 

   |   Algemene voorwaarden Cheers Organizing   |